pilt

 

 

 logo-eesti

Kohila Maja OÜ osutab Kohila vallas ühisveevärgi viies teeninduspiirkonnas. Peale Kohila alevi varustatakse joogiveega tarbijaid veel Prillimäel, Salutagusel, Hageris ja Sutlemas. Nimetatud piirkondades tagatakse joogivee kvaliteet vastavate veeseadmete abil, mis eemaldavad veest ülemäärased rauaühendid. Viimased esinevad tavaliselt alati looduslikus põhjavees ning pole erandiks ka Kohila puurkaevude vesi.

Joogivee kvaliteedi ja kontrolli nõuded on kehtestatud OÜ-le Kohila Maja Sotsiaalministeeriumi ja Terviseameti vastavate õigusaktide ja ettekirjutustega. Nii tuleb kontrolli kava kohaselt teostada üks kord aastas joogivee analüüsid mikrobioloogiliste ja keemiliste näitajate kohta. Olulisemaks indikaatoriks on rauaühendite sisaldus, mis joogivees ei tohi ületada 0,2 milligrammi liitri kohta. Renoveeritud on veepuhastusseadmed Prillimäel (2010) Hageris ja Kohilas (2012) ning Sutlemas ja Salutagusel (2013). Täna julgeme öelda, üheski eelmainitud veetöötluses joogivee kvaliteedi osas probleeme ei ole.

Kõik veekvaliteedi parandamise alased tööd on teostatud Kohila Veemajandusprojekti raames ning lõpetati täielikult 2013 aastal. Kõikidest renoveeritud veetöötlusjaamadest on võimalik saada puhastatud joogivett, mille kvaliteedi näitajad on mitmekordselt paremad normatiivsetest näitajatest.

Olgu märgitud, et Kohila valla ühisveevärkides ei ole ühtegi elanikku, kes ei saa veetöötlusjaamades puhastatud joogivett. Kohila joogivee maitseomadused on väga head, kuna tegemist on mineraaliderikka puhastatud põhjaveega. Kindlasti on Kohila ühisveevärgi vesi üks parimaid Eestis. Selleks, et see olukord sellisena püsiks, kannab hoolt OÜ Kohila Maja. Seoses Kohila alevi ühisveevärgi rekonstrueerimisega üheks ühisveevärgiks on koostatud uus ümbertöötatud joogivee kontrolli kava. Nimetatud kava kohaselt kontrollitakse põhjalikult kõikide OÜ Kohila Maja ühisveevärkide vee kvaliteeti.

Kohila alevi veetöötlusjaamast võrku antavast vee kvaliteedist annab ülevaate lisas toodud analüüsitulemused.

Lisa: Analüüsitulemused Lepaluku veetöötlusjaamast võrkuantava joogivee kohta.

Aare Ader
OÜ Kohila Maja
Tootmisjuht

 

2018 joogivee mikrobioloogiline analüüs

2018 joogivee keemiline analüüs

2018 joogivee pestitsiidijääkide määramine

 

Lisaks veeanalüüsi tulemusi aastatest 2017 ja 2016

2017 joogivee mikrobioloogiline analüüs

2017 joogivee keemiline analüüs

2017 joogivee pestitsiidijääkide määramine

2016 joogivee mikrobioloogiline analüüs

2016 joogivee keemiline analüüs

2016 joogivee pestitsiidijääkide määramine

2016 joogivee radioloogia määramine