pilt

 

 

 logo-eesti

Kohila Maja OÜ teatab, et alates 1. juunist 2016 kehtivad Kohila Maja OÜ teeninduspiirkonnas (Kohila alev, Prillimäe ja Hageri alevikud ning Salutaguse ja Sutlema külad) uued ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuste hinnad. Seni kehtinud hinnad kehtestati 01.05.2010, seega juba 6 aastat tagasi. Uute hindade kehtestamiseks läbis Kohila Maja OÜ väga põhjaliku Konkurentsiameti kontrolli, kes kooskõlastas oma 12.04.2016 otsusega nr 9.1-3/16-005 uued veeteenuste hinnad.

Teenuse nimetus Teenuse hind käibemaksuta Teenuse hind käibemaksuga
Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele 1,10 €/m3 1,32 €/m3
Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele 1,27 €/m3 1,52 €/m3
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele 2,09 €/m3 2,51€/m3
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele 2,40 €/m3 2,88 €/m3


Muud kanalisatsiooni teenuste hinnad ei muutu ja need jäävad kehtima vastavalt Kohila Vallavolikogu 27.05.2014.a. määrusele nr 15 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“.


Veeteenuste hinnatõusu põhjustest

Alates 1. juunist 2016 muutub Kohila Maja OÜ teeninduspiirkonnas vee- ja kanalisatsiooniteenuste (edaspidi veeteenuse) hind. See on tekitanud inimestes küsimusi. Mõningatele huvigruppidele on hinnatõusu põhjendusi juba ka varasemalt välja käidud, aga Kohila Maja OÜ peab vajalikuks siinjuures veelkord selgitada hinnatõusu põhjuseid laiemale üldsusele.

Eelmine  veeteenuse  hinnatõus toimus kuus aastat tagasi kui tollase õigusregulatsiooni kohaselt kehtestas veeteenuse hinna Kohila Vallavalitsus. Vahepealsel  perioodil  (aastatel 2010–2016) oleme teinud mahukaid investeeringuid, kusjuures tänavuste investeeringute plaan on juba ka uude hinda arvestatud.
Eelnevatel aastatel tehtud ja ees ootavate investeeringute maht on suurusjärgus 28 miljonit eurot. Sellegipoolest ei vasta kaugeltki kõik süsteemid esitatud nõuetele ja vajavad kaasajastamist. Investeeringud on ellu viidud suures osas Euroopa Liidu struktuuritoetuste vahenditega, mis on andnud olulise panuse meie piirkonna vee- ja kanalisatsioonitaristu arendamisse. Toetusega kaasneb alati ka omafinantseering  (enamasti  ca 15–25 % kogu projekti abikõlblikust investeeringust), mille tasumiseks on Kohila Maja OÜ võtnud laenu Sihtasutuselt Keskkonnainvesteeringute Keskus. Teenuse hinnatõusu üheks oluliseks põhjuseks, millise hinnataotluse põhjendatuse kooskõlastab nüüd juba uues, kehtivana 01.11.2010.a. õigusregulatsioonis Konkurentsiamet, ongi laenude teenindamiskohustus, millist tuleb kohustuslikus korras kajastada taotletavas veeteenuse hinnas.

Hinnatõusu põhjuseks on ka looduskasutuse maksustamise kasv ehk veeerikasutus- ja saastetasude tõus, milliste kasv on ette kirjutatud riigi poolt vastuvõetud määrustega (ca 10% veeerikasutuse tõus aastas ja saastetasude tõus 17%  aastas).  Omafinantseeringu osa soetatud põhivarast amortiseeritakse, see on omakorda põhivara kulumina üks olulisi hinna kulukomponente. Igapäevaste majandamiskuludega on Kohila Maja OÜ olnud väga konservatiivne ja laristamine ei ole meie eesmärk ega stiil. Oleme seisukohal, et teenus peab olema klientidele võimalikult mõistliku hinnaga kättesaadav, taskukohane ja arvestama tunnustatud sotsiaalse tundlikkuse määradega. Tuleb tunnistada, et hinnatõusul on ka oma osa riigi survel. See tähendab, et teenuse hind on seotud leibkonnaliikme sissetulekuga, mis on Kohila Maja OÜ-l täna  arvutuslikult 1,43%, aga soovitakse, et see oleks vähemalt 1,5%. Täna ei ole me seda nõuet veel täitnud. See omakorda on seotud projekti toetusvahendite saamisega. Teenuse  hinnad  Kohila Maja OÜ teeninduspiirkonnas kooskõlastab Konkurentsiamet. Teenuse hind on kulupõhine ja rangelt kontrollitud. Hinnakujunduse metoodika näeb ette tulukust kuni 5% reguleeritavast varast, mida ettevõte ületada ei tohi. Olgu lisatud, et 60% Kohila Maja OÜ kuludest on otsekulud (elekter, kemikaalid, vee-erikasutus-, saaste-, analüüsitasu jne), mida me suures osas mõjutada ei saa. Väga pikaajalisest hinnataseme paigalseisust tulenevalt on aga tulemas vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnatõus erinevatele kliendigruppidele sõltuvalt teenuse liigist 20-26%. Edaspidiselt peame õigemaks hinda korrigeerida igal aastal/või üle aasta – siis ei ole muutused nii järsult tuntavad ja valulised kui käesolevas eeldada võib.

Seni kehtiv veeteenuse hind (joogiveega varustamine koos heitvete ärajuhtimisega) tavatarbijale koos käibemaksuga on 3,03 eurot kuupmeetrist, uus hind on 3,83 eurot. 
Veeteenuste hinna tõusu põhjused on riigile makstavad kallinenud keskkonna- ja saastetasud, kulukomponentide hinna tõus ja uued keskkonnanõuded, enim avaldavad mõju 2013. aastal kehtima hakanud uued heitvee puhastuse normid.

Kasvanud sisendikulud

Eelmisest kuue aasta taha jäävast hinnatõusust saadik on kasvanud enamik veevärgi sisendikuludest. Näiteks põhjavee ammutamisel makstav ressursitasu on tõusnud poole võrra, saastetasu määrad erinevate saasteainete puhul keskmiselt kolm korda, samal ajal on puhastusnormid läinud tunduvalt rangemaks.
Hinnatõus on vajalik jätkamaks investeerimist veeteenuste kvaliteeti. Suuremad investeeringud arengukava järgi on Aespa-Vilivere ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajamine ja metallist ja hallmalmist veetorustiku ning amortiseerunud betoontorustiku rekonstrueerimine põhiliselt valla väikeasumites ning lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni väljaarendamine.  
Uue hinnakirja kujundamisel on lähtutud põhivaralt teenitava tulukuse määrast, mida Konkurentsiamet rangelt jälgib. Konkurentsiamet lubas tulukuseks 5,17 protsenti ja nii palju vee-ettevõtja seda ka küsis.

Kohila Maja OÜ põhitegevusalad on tarbijate varustamine joogiveega ning reovee ärajuhtimine ja puhastamine Kohila alevis, Prillimäe ja Hageri alevikes ning Salutaguse ja Sutlema külades.

Kohila Maja OÜ sai eelmisel aastal 295 969 eurot kahjumit.

Hinnatõus annab Kohila Maja OÜle aastas lisatulu umbes 93 000 eurot.

Mullu müüdi tarbijatele 150 tuhat kuupmeetrit vett, mis on 1 tuhat kuupmeetri võrra vähem kui eelnenud aastal, ning juhiti ära 3 tuhat kuupmeetrit rohkem reovett. Elanike vee- ja kanalisatsiooniteenuste tarbimine on suurenenud keskmiselt 9%, vee müük tööstusele on vähenenud 16% ning kanalisatsiooniteenuse osutamine vähenenud 2%. Vee- ja reovee ärajuhtimise teenuseid osutati 386 tuhande euro eest, muid teenuseid 147 tuhande euroeest, eelnenud aastal vastavalt 379 ja 157 tuhande euro eest. Eelmisel aastal investeeris Kohila Maja OÜ koostöös SA Keskkonnainvesteeringute Keskusega ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamisse 170 tuhat eurot.

Konkurentsiamet - veeteenuse hinna kooskõlastamine.pdf

Kohila Maja OÜ