pilt

Aespa alevik ja Vilivere küla liidetakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga aastaks 2021


Käimasoleva SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse vahendusel Ühtekuuluvusfondist (ÜF) rahastatava ligi 20 miljonit eurot maksva projekti raames on järgmise nelja aasta jooksul plaanis Aespa ja Vilivere piirkonnas välja arendada ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonivõrk, luues tõhusama veevarustuse ja võimaluse reovee nõuetekohaseks ärajuhtimiseks ligi 5500 elanikule.

Aespa ja Vilivere on tiheasustusega aktiivsed suvituspiirkonnad, kus hooajaliste elanike arv võib tõusta üle 7000 ning mille püsielanike arv on tõusujoonel. Tänaseni puudub asulates aga ühisveevärk ja -kanalisatsioon ning reovee kogumine toimub kogumismahutitesse, mille seisukorra ja veepidavuse kohta andmed puuduvad. ÜF projekt „Kohila valla veemajandusprojekt ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks" näeb ette ligi 77 km veevärgitorustike ja ca 81 km kanalisatsioonitorustike ehituse Aespa alevikus ja Vilivere külas, sealjuures tsentraalse veetöötlusjaama rajamise Aespasse, mis hakkab teenindama ka Vilivere küla. Reovee ärajuhtimine hakkab edaspidi toimuma läbi Saku valla ÜVK süsteemi Tallinnasse, Paljassaare reoveepuhastusjaama. Kirjeldatud lahendus vähendab oluliselt reostuskoormust juba niigi koormatud Keila jõe piirkonnale.

ÜF-st rahastatava projekti kogumaksumus on 19 893 033,30 eurot, millest maksimaalne toetuse suurus on 16 909 078,31 eurot ning omafinantseeringu suurus on 2 983 954,99 eurot. Veemajandusprojekti elluviimist toetatakse lisaks osaliselt ka NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation) rahastusega 160 000 euro ulatuses, peamiselt ÜF projekti ettevalmistavate tegevuste raames.

Kohila veemajandusprojekti elluviimine on kavandatud neljale aastale ehk 2018 kuni 2021, esimeseks etapiks 2018. aastal on projekteerimine, millele järgneb kolmel järjestikusel aastal ehitustegevus. Tänaseks on sõlmitud leping Vilivere küla ÜVK süsteemide projekteerimiseks AS-ga Infragate Eesti ning Aespa aleviku ÜVK süsteemide projekteerimiseks on välja kuulutatud riigihange. 2018. a alguses on hanke korras plaanis sõlmida ka projektijuhtimise leping mahuka veemajandusprojekti hõlpsamaks koordineerimiseks. Omanikujärelevalve ja FIDIC inseneri teenuse lepingu sõlmimine on plaanis 2018. a suvel ning ehitustööde hange viiakse läbi 2019. a alguses. Ehitustööd valmivad eelduste kohaselt 2021. a lõpuks, millele lisandub garantiiaeg 24 kuu jooksul.

Vee-ettevõtja Kohila Maja OÜ toonitab, et kuna Aespa alevik ja Vilivere küla on tiheasustuspiirkond, kus on probleeme kõlbuliku joogivee saamise ning reovee nõuetekohase kogumisega, on väga oluline, et kõik kinnistuomanikud, kelle kinnistu juurde liitumispunkt rajatakse, liituksid esimesel võimalusel ÜVK-ga. Kohila veemajandusprojekt aitab vähendada olulisel määral reostuskoormust Keila jõe piirkonnas.

Kohila valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

euro

Projekti nimetus: Kohila valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks

Struktuuritoetuse riikliku registri (SFOS) nr: 2014-2020.7.01.17-0035

Projekti abikõlblikkuse periood: 26.10.2017 kuni 31.12.2021

Projekti kogumaksumus: 19 893 033,30 €

ÜF toetus: 16 909 078,31 €

Omafinantseering: 2 983 954,99 €

Toetuse saaja: OÜ Kohila Maja

KIK-i projektikoordinaator: Tiiu Noormaa

Projekti piirkond: Keila jõe reoveekogumisala Kohila valla Aespa alevik ja Vilivere küla

Projekti eesmärk

Kohila vallas Aespa alevikus ja Vilivere külas, kus suveperioodil elab enam kui 5 000 inimest (perspektiivis üle 7 000), puudub käesoleval ajal s.o enne projekti elluviimist vee-ettevõtja opereeritav ühisveevärk ja – kanalisatsioon.
Kvaliteetse joogivee puudumine ja lekkivatest kogumiskaevudest tekitatav keskkonnareostus ei mõjuta mitte ainult paljude inimeste igapäevaelu, vaid lausa pärsib kogu piirkonna arengut. Projekti eesmärgiks on tagada projektipiirkonna elanikele võimalus kvaliteedinõuetele vastava joogivee tarbimiseks ning reovee kokku kogumiseks ja puhastamiseks.

 

Projekti tegevuste hinnanguline lühikirjeldus

Projekti raames teostatakse alljärgnevad tööd:

Veetöötlusjaama rajamine – 1 kmpl

Puurkaev-pumpla rajamine – 3 tk

Ühisveevärgi torustike rajamine – 76 939 m

Reoveepumpla rajamine – 26 kmpl

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine – 43 912 m

Survekanalisatsioonitorustiku rajamine – 9 891 m

Vaakumkanalisatsioonitorustiku rajamine – 23 880 m

Vaakumkaevu rajamine – 546 kmpl

Vaakumpumpla rajamine – 2 kmpl

 

Liitumispunktide rajamine:

veevarustusele - 2 415 kmpl

kanalisatsioonile – 2 415 kmpl