pilt

Kohila vallas on ühisveevärk ja kanalisatsioon välja ehitatud Kohilas, Prillimäel, Salutagusel, Hageris ja Sutlemas. Nimetatud piirkondades osutab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuseid Kohila Maja OÜ. Kohila valla teistes piirkondades ühisveevärgi ja kanalisatsiooni süsteemid puuduvad. Nendes kohtades on välja arendatud erineval tehnilisel tasemel toimivad eravalduses olevad kinnistute veevärgid koos sinna juurdekuuluvate reovee kogumismahutitega.

2014 aasta alguses oli Kohila vallas peamised tehnorajatised vee- ja kanalisatsiooni ning liigvete alal järgmised:

  • ühisveevärgi torustik 42,4 km, sellest Kohila alevis 34,3 km;
  • tuletõrje hüdrante 95, sellest Kohilas 90;
  • tuletõrjevee mahuteid 5, nendest Prillimäel 2, Salutagusel, Hageris ja Sutlemas igas asumis 1;
  • ühiskanalisatsiooni torustik 48,3 km, sellest Kohila alevis 42,2 km;
  • ühisveevärgi puurkaev-pumplad 11, sellest Kohila alevis 6;
  • reovee pumplad 35, sellest Kohila alevis 28;
  • reoveepuhastid 3, sellest Kohila alevis 1;
  • veetöötlusjaam koos 4 puurkaevust koosneva veehaarde, II astme pumpla ja veereservuaaridega Kohila alevis;
  • veetöötlussõlmed puurkaev-pumplates 5, sellest Kohila alevis 2;
  • sademeveekanalisatsiooni- ja drenaažtorustikud 5,7 km, nendest kõik Kohilas.

 

Dokumendid