pilt

OÜ Kohila Maja üheks tegevusvaldkonnaks on ka elamute hooldus ja haldus. Meie hallatavates majades koosneb hooldus valdavalt pisiremontidest, nagu purunenud ukse-, aknaklaasi vahetusest, katuse remondist, ukseluku remondist jms. Talveperioodil oleme elanike soovil organiseerinud lumelükkamist, suvel muruniitmist.Samuti püüame võimalikult kiiresti aidata avariide korral.

Haldusteenus sisaldab endas väga erinevaid teenuseid erinevatel aladel, nagu:


1. korteriühisuse üldkoosolekute korraldamine ja vastavalt üldkoosoleku otsustele:
1.1 remondiplaanide koostamine
1.2 laenudokumentide koostamine ja laenude vormistamine, elamute kindlusamine
1.3 remonttööde hinnapakkumiste võtmine, lepingute sõlmimine, remonttööde järelevalve korraldamine
2. korteriühisuse raamatupidamise organiseerimine:
2.1 teenuste arvete koostamine
2.2 arvete edastamine elanikele
2.3 võlglastega tegelemine
2.4 elamute rahaliste vahendite valitsemine
3. üldarvestite näitude korjamine ja edastamine
4. prügiveo korraldamine
5. majanõukogu suulistele ja kirjalikele päringutele vastamine
6. aruandluse koostamine ja esitamine majanõukogule kinnitamiseks


OÜ Kohila Maja kliendihaldur, kes kõige sellega tegeleb, on läbinud vastava koolituse ja omab kutsetunnistust.

 

Kuidas luua korteriühistu?

Korteriühistuseaduse (edaspidi KÜS) § 2 kohaselt on korteriühistu korteriomandiseaduses sätestatud korteriomanike loodud mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. KÜS § 3 sätestab, et korteriühistu asutamine toimub mittetulundusühingute seaduses ettenähtud korras korteriomanditeks jagatud kinnisasja korteriomanike enamuse otsuse alusel, kui sellele enamusele kuulub korteriomandi eseme mõtteliste osade kaudu suurem osa ehitisest ja maatükist. Asutamislepingut ei sõlmita.

Korteriühistu kandmiseks mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse tuleb esitada registripidajale järgmised eestikeelsed dokumendid:

1) avaldus, milles peab olema näidatud ühistu nimi, ühistu aadress, juhatuse liikmete nimed ja isikukoodid, juhatuse liikmete ühise esindusõiguse reeglid ning põhikirja kinnitamise aeg. Registrisse kandmise avaldusele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed ning see peab olema notariaalselt kinnitatud (kohtu registriosakonnale kande tegemiseks esitatud avaldus peab olema notariaalselt kinnitatud või esitatud digitaalallkirjastatult ettevõtjaportaali rik.ee kaudu);

2) asutamiskoosoleku protokoll;

3) liikmete nimekiri, mis peab sisaldama iga liikme nime, liikmeks astumise aega, isiku- või registrikoodi, liikmele kuuluvat häälte arvu ja tema osamaksu suurust ning selle tasumise aega, andmeid liikme väljaastumise või väljaarvamise kohta;

4) kinnistusraamatu kande ärakiri korteriomandite kuuluvuse kohta või vallasomandit tõendav dokument korterite kuuluvuse kohta;

5) põhikiri, millele on alla kirjutanud asutamiskoosolekul selle vastuvõtmise poolt hääletanud liikmed;

6) andmed korteriühistu sidevahendite kohta;

7) tõend riigilõivuseaduses ettenähtud riigilõivu tasumise kohta.

Vastuvõetud dokumendid vaatab registriosakond kui kohtuasutus läbi viie tööpäeva jooksul. Kohus teeb kande (avalduse rahuldamise korral) või kandemääruse (avalduses esinenud puuduste kõrvaldamiseks või avalduse mitterahuldamiseks). Kohus võib vajadusel läbivaatamisaega pikendada. Kande tegemisest teavitatakse Teid ja/või Teid esindavat notarit registrikaardi väljatrüki edastamisega. Kandemääruse tegemisest teavitamiseks toimetatakse kandemäärus Teile kätte. Kui kandeavaldus on notariaalselt tõestatud või notariaalselt tõestatud tehinguga seotud sama notari poolt kinnitatud, toimetatakse kandemäärus kätte notarile, Teile edastatakse kandemääruse ärakiri. Kande ja kandemääruse tegemist saate jälgida ka aadressilt https://ariregister.rik.ee/lihtparing.py.

 

Dokumentide näidised:

Avaldus registriosakonnale

Asutamiskoosoleku protokoll

Asutamiskoosoleku osavõtu nimekiri

Liikmete nimekiri

Põhikiri

Andmed sidevahendite kohta