pilt

Uudised

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) toetas 15.05.2015 tehtud juhatuse otsusega Kohila Maja rahastustaotlust projekti „Kohila ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni süsteemi hooldamise seadmete ja vahendite soetamine“ 90 414,50 euroga. Koos Kohila Maja OÜ omaosalusega kujunes projekti kogumaksumuseks 106 370 eurot. Abirahastamine toimus Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetusperioodi 2007-2013 järelejäänud vahenditest.

 

Projekti eesmärgiks oli soetada kohalikule vee-ettevõtjale ehk Kohila Maja OÜ-le ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni hooldusseadmeid ettevõtte veemajandusalaste hooldus- ning monitooringualaste tegevuste ja toimingute tõhustamiseks võimaldamaks sellega saavutada ekspluatatsioonkulude märkimisväärset kokkuhoidu. Toetusega soetati veetorustike lekete ja kanalisatsioonitorustike videouuringute süsteem. Nimetatud süsteemide abil saab tuvastada veetorustikes operatiivselt lekkekohti, et neid kiiresti ja efektiivselt likvideerida. Kanalisatsioonitorustike videouuringute süsteemi soetamine hõlbustab isevoolsete kanalisatsioonitorustike hoolduse ja rikete likvideerimisega seotud tegevusi ning ennetada ja vähendada seeläbi keskkonnareostusi. Aga samuti monitoorida kanalisatsiooni- ja sadeveetorustike hargnemiste seaduslikkust ühiskanalisatsiooniga kaetaval alal ning kinnistutorustikel. Kohila Maja OÜ täiustas projekti käigus ka ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi kaugvalve ja -juhtimise ehk Scada süsteemi, mille vahendusel on nüüd võimalik jälgida, analüüsida ja ka juhtida reovee- ning puurkaev-pumplate ja veetöötlusjaamade tööd.

 

Projekti tulemusena on OÜ-l Kohila Maja tänaseks ka joogivee ja heitvee analüüside teostamiseks enda laboriseadmete ja reaktiivide komplekt, mille abil saab operatiivselt ja väiksemate kulutustega hinnata veetöötlusjaamas ja reoveepuhastis toimuvaid protsesse ja veevõrku antava joogivee ning suublasse juhitava heitvee väljundnäitajate vastavust nõuetele. SA KIKi toetusega soetati projekti raames veel ka Kohila reoveepuhasti reoveesette tahendamise seadme ehk mudapressi tehnilise täiendamise seadmete komplekt, mis võimaldab settetahendusseadme efektiivsemat tööd ja saavutada seeläbi suuremat sette kuivainesisaldust väljuvas produktis. Seeläbi tõhustub jällegi oluliselt jääkmuda edasine jäätmekäitlusprotsess.

 

Ellukutsutud projekti eesmärgiks oli OÜ Kohila Maja iga-päeva töö hõlbustamiseks seadmete ja abivahendite soetamine, misläbi paraneb ka ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni teenuse kvaliteet klientidele.

 

Kõikide seadmete soetamiseks viidi läbi kuus riigihanget, mille tulemusel leiti tehniliselt sobivaimad ja majanduslikult soodsaimad seadmed. Projekti teostamisel ja riigihangete läbiviimisel oli OÜ-le Kohila Maja abiks AS Infragate Eesti, kes osutas vee-ettevõtjale projektijuhtimise teenust.


Kohila Maja OÜ