Aespa-Vilivere ÜVK küsitlus lisarahastuse taotlemiseks

Kohila Maja OÜ alustab 09.02.2021 ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise küsitlusankeetide väljastamist Aespa aleviku ja Vilivere küla kinnistuomanikele.

Küsitluse saajate valimisse kuuluvad osaliselt need kinnistuomanikud, kes asuvad Keila jõe reoveekogumisalal kuhu on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arengukava kohaselt kavandatud ÜVK rajamine ja mis on hetkel elluviidavast ÜVK projektist välja jäänud (nn valged alad). Oluline on teada, et valimisse ei kuulu mitte kõik nn valgetele aladele jäävad kinnistud vaid üksnes need, mis on tehniliselt võimalik liita käimasoleva projekti ehitustööde loogilise jätkuna.

Valimisse kuuluvad kinnistud

Valimisse mittekuuluvad kinnistud

Juhul kui Te ei leia oma kinnistut viidatud nimekirjadest, kuid olete veendunud, et kinnistu asub reoveekogumisalal ja küsitluse piirkonnas, siis palun kirjutage e-posti aadressile liitumine@kohilamaja.ee .

Kinnistu omanikule saadame e-postiga 3 faili: kaaskiri (nii eesti kui vene keelne), kus selgitatakse täpsemalt küsitluse asjaolusid; küsitlusankeedi ja konkreetse kinnistu jaoks tehtud skeemi. Tagasi soovime allkirjastatud ankeeti ja skeemi. Kaaskirjaga saab tutvuda siin ja siin (vene keeles).

NB! Soovime küsitluse nii palju kui vähegi võimalik korraldada elektroonilisi kanaleid kasutades (e-post). Kohila Majal pole teada kõigi valimisse kuuluvate kinnistuomanike e-posti kontakte. Seetõttu, palume abi ja vaadake hoolega nimekirja, kas olete kinnistute loetelus (millele viitasime ülal) punase kirjega, mis tähendab, et just Teie kinnistu osas puudub e-posti aadress. Sel juhul palun saatke oma kontakt e-posti aadressile liitumine@kohilamaja.ee esimesel võimalusel. Samuti palume kõik tekkivad küsimused esitada üksnes e-posti aadressile liitumine@kohilamaja.ee.

Rõhutame, et ÜVK-ga liitumiste nõusolekutena lähevad arvesse vaid need nõusolekud, kes vastavad ankeedil, et soovivad liituda, kas kohe või lähima 5a jooksul. Kui vastuseks on, et soovitakse liituda, aga ei tea millal või hiljem kui 5a pärast, siis Kohila Maja jaoks võrdub see vastus ÜVK-ga liitumise osas eitava vastusega. Investeering konkreetses piirkonnas (tänaval) on põhjendatud vaid juhul, kui esitatakse minimaalselt 60% kinnistuomanike kinnitused ÜVK-ga liitumiseks.

Palume mõista sedagi, et küsitlusse on kaasatud enam kui poole rohkem kinnistuid, kellele projekti lisarahastusega reaalselt ÜVK rajatakse kui KIK (SA Keskkonnainvesteeringute keskus) toetuse eraldab. Käesoleva sammu tegemiseks saame arvestada ca 1,33 miljoni euroga.

Palun käesolevat teadet jagada kogukonnas ja piirkonnas, et informatsioon leviks ning saaksime kiiresti ja tulemuslikult küsitluse etapi tehtud. 2021 aasta sügiseks peaks olema selge, millised kinnistud kaasatakse projekti (rajatakse ÜVK).

Mõistvale koostööle lootes

Kohila Maja OÜ