Aespa aleviku ja Vilivere küla ÜVK projekt 2019-2021ÜF

EL Ühtekuuluvusfondi projekti "Kohila valla Aespa aleviku ja Vilivere küla ühisveevärgi ja -kanalistsioonisüsteemide rajamine" viidi läbi aastatel 2015-2022 (ehitus toimus aastatel 2019-2021) piirkondade, kus suveperioodil elab tulevikuga arvestades enam kui 7000 inimest, kvaliteetse joogivee tagamiseks ja reovee nõuetekohaseks kokku kogumiseks.

Projekti raames rajati:

  • 1 veetöötlusjaam (keskmine tootlikkus 36 m3/h) ja II astme pumpla koos 350 m3 veereservuaariga
  • 85,9 km veetorustikku
  • 24 reovee ülepumplat
  • 92,7 km kanalisatsioonitorustikku (millest 36,7 km isevoolset kanalisatsiooni, 45,3 km vaakumkanalisatsiooni ja 10,7 survekanalisatsiooni)
  • 3 kanalisatsiooni vaakumpumplat
  • 1092 vaakumkaevu

2015-2022.a läbi viidud projekti raames said ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks liitumispuntid ligikaudu 2500 kinnistut. Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide laiendamist jätkatakse 2022.aastal, mille lõpuks on liitumisvõimalused kokku rajatud rohkem kui 2800 kinnistule.

Täiendavate rahaliste vahendite leidmisel rajatakse liitumispunktid veel ligikaudu 400 kinnistule, mille teostamisel saab ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemidega kaetud kogu Aespa alevikku ja Vilivere küla hõlmav Keila jõe reoveekogumisala.