Ettevõtte põhitegevus

Veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenuseid osutab Kohila valla elanikele ja valla territooriumil asuvatele ettevõtetele OÜ Kohila Maja. Ettevõte on 100 % valla omanduses. Ettevõttes töötab 7 inimest. OÜ Kohila Maja põhitegevusalaks on veevarustuse- ja heitveeärajuhtimise teenuste osutamine. OÜ Kohila Maja veemajanduse tegevuspiirkonnaks on Kohila vallas järgmised asulad: Kohila alev, Prillimäe, Hageri ja Aespa alevikud ning Salutaguse, Sutlema, Masti, Pukamäe, Urge ja Vilivere külad. Ettevõtte hallata on :

 • 2 veetöötlusjaama koos II astme pumplate ning veereservuaaridega;
 • 6 töötavat puurkaev-pumplat;
 • 3 reoveepuhastit;
 • 3 kanalisatsiooni vaakumpumplat;
 • 64 reovee ülepumplat;
 • 1081 vaakumkaevu;
 • veetorustikke 137,1 km;
 • 329 tuletõrje hüdranti;
 • 6 tuletõrjevee mahutit;
 • kanalisatsioonitorustikke 143,9 km;
 • sademeveetorustike 4,53 km;
 • Drenaaziveetorustiku 1,2 km

OÜ Kohila Maja katab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga haaratud piirkondades veeteenustega 89% ja kanalisatsiooniteenustega 73% (va uutes teenuse piirkondades Aespa alevikus ja Vilivere külas, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenusega liitumise võimalus avanes alles 2020.a lõpukuudel). Vallas elab 01.01.2023.a seisuga Kohila Vallavalitsuse andmetel 7806 elanikku, s.h Kohila alevis 3187 elanikku.