Veemõõdusõlme tehnilised tingimused

Veemõõdusõlme ehitab kinnistu omanik

Iga kinnistu veevärk, mis on otseselt ühendatud ühisveevärgiga, peab olema varustatud veemõõdusõlmega. Kinnistu piires tarbitav vesi peab tulema üldjuhul läbi ühe veemõõdusõlme. Veemõõdusõlme ehitab kinnistu omanik.

Veemõõdusõlmele esitatavad tehnilised nõuded
1. Veemõõdusõlm
1.1. Üldjuhul peab veemõõdusõlm paiknema hoone sees kohe välisseina taga ja võimalikult ühendussulguri lähedal kuivas ja valgustatud ruumis, kus temperatuur ei tohi langeda alla +4°C . On soovitav, et põrandas oleks sulgemisvõimalusega trapp.
1.2. Kui hoones ei ole veearvesti jaoks sobivat ruumi, paigaldab vee-ettevõtja arvesti kliendi poolt selleks rajatud kaevu.
1.3. Veemõõdusõlme sisustamine (torude, sulgurite, arvestikanduri (110mm), tagasilöögiklapi jm paigaldamine) toimub kliendi kulul.
1.4. Veemõõdusõlmes ei tohi olla veearvestist mööda viivat toru. Rööptoru on lubatud ainult siis, kui hoones on eraldi tuletõrjeveevõrk. Siis peab rööptorul olema sulgur, mis on normaalolukorras kinni ja millel on vee-ettevõtja plomm.
1.5. Arvesti kandur peab olema korrosioonikindlast materjalist, reguleeritav, plommitav ning demonteerimise vältimiseks tugevasti kinnitatud.
1.6. Veearvesti ees ja taga peab olema sulgur, arvesti ette võib panna vaid täisavaga sulguri.
1.7. Veearvesti taga peab olema tagasilöögiklapp.
1.8. Arvesti ette paigaldatav filter (mudakoguja) ei ole kohustuslik. Mudakoguja plommib vee–ettevõtja.
1.9. Veemõõdusõlmes peab arvesti taga paiknema kraan, mille kaudu saab rõhku kontrollida, süsteemi tühjaks lasta, võtta veeproove või arvestit kontrollida.
1.10. Arvestile peab eelnema vähemalt viie toruläbimõõdu ning järgnema vähemalt kolme toruläbimõõdu pikkune sirge torulõik. Tinglikult loetakse sirgeks torulõiguks ka täielikult avatud kuulkraani.
1.11. Veemõõdusõlme hooldamise, sisustamise ja turvalisuse tagab klient. Kui veearvesti ei asu liitumispunktis, kooskõlastab klient tegevuse (hooldus, remont jms) liitumispunktist kuni veearvestini vee–ettevõtjaga.
1.12. Veemõõdusõlme pandud plommide eest vastutab klient, kes kannab ka kõik nende rikkumisega kaasnevad kulud.
1.13. Veemõõdusõlme sisustuse rikkumisest või rikkiminekust peab klient teatama vee-ettevõtjale kirjalikult kolme päeva jooksul.

1.14. Veearvesti peab olema paigaldatud vastavalt tootja paigalduse nõuetele.

Veearvesti paigaldamine vee-ettevõtja kohustus
Veearvesti monteerib kinnistule omal kulul vee-ettevõtja. Samuti korraldab vee-ettevõtja edaspidi nõuetekohast veearvestite hooldust ja taatlemist. Veearvesti suurus ja nominaalne kulu valitakse vastavalt keskmisele veetarbimisele tunnis. Kui klient soovib, võib ta täiendava filtri paigaldada peale veearvestit. Kasutusel olevates veearvestites on sees kaks sõela. Surve langusel või ummistuse korral vahetab vee-ettevõtja arvesti välja.

Veemõõdusõlme põhimõtteline skeem

Märkused

1. Veemõõdusõlme paigaldab kinnistu omanik (kandur 110mm).
2. Veearvesti paigaldab OÜ Kohila Maja.
3. Arvesti kandur peab tagama veearvesti paigalpüsivuse.

Veemõõdusõlme tehnilised tingimused PDF