Vee kvaliteetKOHILA ÜHISVEEVÄRGI VEE KVALITEET 2019 AASTAL

OÜ Kohila Maja osutab Kohila vallas ühisveevärgi teenust seitsmes teeninduspiirkonnas. Peale Kohila alevi varustatakse joogiveega tarbijaid veel Prillimäel, Salutagusel, Hageris, Sutlemas, Aespas ja Viliveres. Nimetatud piirkondades tagatakse joogivee kvaliteet vastavate veeseadmete abil, mis eemaldavad veest ülemäärased rauaühendid. Viimased esinevad tavaliselt alati looduslikus põhjavees ning pole erandiks ka Kohila puurkaevude vesi.

Joogivee kvaliteedi ja kontrolli nõuded Kohila Majale kehtestatud  Sotsiaalministeeriumi ja Terviseameti vastavate õigusaktide ja ettekirjutustega. Kontrollikava kohaselt tuleb üks kord aastas teostada joogivee analüüsid mikrobioloogiliste ja keemiliste näitajate kohta. Olulisemaks näitajaks on rauaühendite sisaldus, mis joogivees ei tohi ületada 0,2 milligrammi liitri kohta. Renoveeritud on veepuhastusseadmed Prillimäel (2010) Hageris ja Kohilas (2012) ning Sutlemas ja Salutagusel (2013). Aespasse kui täiesti uude teeninduspiirkonda rajati veetöötlusjaam 2018.aastal. Täna julgeme öelda, üheski eelmainitud veetöötluses joogivee kvaliteedi osas probleeme ei ole.

Kõik veekvaliteedi parandamise alased tööd on teostatud Kohila Veemajandusprojekti raames ning lõpetati täielikult 2013 aastal. Kõikidest renoveeritud veetöötlusjaamadest on võimalik saada puhastatud joogivett, mille kvaliteedi näitajad on mitmekordselt paremad normatiivsetest näitajatest.

Olgu märgitud, et kõik ühisveevärgi teenust kasutavad inimesed Kohila vallas saavad üksnes puhastatud joogivett. Kohila joogivee maitseomadused on väga head, kuna tegemist on mineraaliderikka puhastatud põhjaveega. Kindlasti on Kohila ühisveevärgi vesi üks parimaid Eestis. Selleks, et see olukord sellisena püsiks, kannab hoolt OÜ Kohila Maja. Seoses Kohila alevi ühisveevärgi rekonstrueerimisega üheks ühisveevärgiks on koostatud uus  joogivee kontrolli kava. Uue kava kohaselt kontrollitakse põhjalikult kõikide OÜ Kohila Maja ühisveevärkide vee kvaliteeti.

Kohila Maja veevärkide veekvaliteet on leitav Terviseameti kodulehelt.

Kohila alevi veetöötlusjaamast võrku antavast vee kvaliteedist annab ülevaate allpool toodud analüüsitulemused:

Lisaks veeanalüüsi tulemusi aastatest 2018 ja 2017 ning 2016 teostatud radioloogia uuring: