Taotlus liitumislepingu sõlmimiseks

Liitumisleping sõlmitakse ainult kinnistu omanikuga, selle seadusejärgse esindajaga või volitatud isikuga.Andmed ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liidetava kinnistu kohta

Teenus, millega liitutakse *