Introduction

Omavoliline ühisveevärgi või -kanalisatsiooni kasutamine on vargus

Omavoliline ühisveevärgi või -kanalisatsiooni kasutamine on vargus

Veidi üle kolme aasta tagasi avaldasime samasisulise artikli ning alustame käesolevatki lihtsa tõdemusega – ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) teenuse olemasolu on hüve.

Kui eelmist artiklit avaldades oli Kohila vallas ligi 1050 ühisveevärgi ja/või –kanalisatsiooni liitumise võimalusega kinnistut, siis käesolevat kirjatükki kirjutades on neid ligi 4000. ÜVK hüvedega kinnistute arvu kasv on võimalikuks saanud ainult tänu abirahadele ja Kohila valla ning vee-ettevõtte omapoolsetele suuremahulistele investeeringutele, mis kajastub tahes-tahtmata ka vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnas. ÜVK rajamine ja majandamine on kallis. Teenuse hind ei kata kaugeltki ära kõiki kulusid rääkimata kasumi teenimisest, millega oleks võimalik ÜVK-d edasi arendada või olemasolevat taristut vajadusel rekonstrueerida. Senini on abirahad seda kõike võimaldanud. Seetõttu tuleb ÜVK-d majandada mõistlikult ja hoolega. Pole ju uudis, et ühisveevärgist vee võtmine või reovee laskmine kanalisatsiooni on teenus, mille eest tuleb maksta. Paraku pole ikka veel sellega asjad korras. OÜ Kohila Maja igapäeva tööks on kahjuks kujunemas ÜVK-d omavoliliselt kasutatavate inimeste otsimine ja leidudega (otsesõnu öeldes vargustega) tegelemine. 

Ebaseaduslik vee tarbimine kajastub vee-ettevõtte aruandluses veekaona. See on vesi, mis on küll maapõuest ammutatud, puhastatud ja veekäitlusjaamast võrku antud aga on jäänud müümata. Veekao põhjusteks on kas lekked torustikus või siis ebaseaduslik veevõtt. Mõlemat põhjust on raske avastada. Peab tegema aeganõudvat jälitustööd, sageli öösiti, et kuulatleda torustikus toimuvat, sulgema siin-seal siibreid, kontrollida ühendusi. Kanalisatsiooni väärkasutamist saab avastada üksnes liitumiskaevude kontrollimisega. Teeme kulusid, millele ei laeku rahalist katet ning vee- ja kanalisatsiooni teenuse hinna kaudu kompenseerivad selle ausad tarbijad. On ju veevärk terviksüsteem, mida tuleb ülal pidada nii ehk teisiti. Vee-ettevõtte veekao statistikat esitame riigiametitele, seda jälgivad meie võlausaldajad (projektidele laenuandjad nagu näiteks KIK), meie tööle antakse selle alusel hinnanguid, mõõdetakse usaldusväärsust ning kompetentsi.

ÜVK omavolilise kasutamise avastamise korral järgneb eranditult rahaline hüvitise nõue. Alusaktiks on hetkel veel (riigipoolse määruse jõustumiseni) Kohila Vallavolikogu 27.05.2014 määruse nr 15 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja § 10 „Omavoliline veekasutus ja reovee ning sademevee kanaliseerimine“. Hüvitise arvestuslikud alused on karmid, mis ei põhine ega peagi põhinema tegelikule veevõtule või reovee kanaliseerimise mahule. Ainuüksi viimase 6 kuu jooksul OÜ Kohila Maja menetluses olnud kaheksa juhtumi hüvitiste kogusummaks on kujunenud ligi 40 tuhat eurot. Ütlematagi selge, et odavam on teenus ausalt vormistada enne selle kasutama hakkamist.

Tuletame siinkohal meelde, et ka kinnistu sademe- ja /või pinnasevee suunamine ühiskanalisatsiooni on keelatud ja tegemist on ühiskanalisatsiooni omavolilise kasutamisega. OÜ Kohila Maja teenuspiirkondades on lahkvoolne ühiskanalisatsioon, mis pole ette nähtud sademe- ja pinnasevee kanaliseerimiseks. Vee-ettevõtte hinnakirjaski pole eraldi sademe- ja pinnasevee kanaliseerimist kajastatud, sest sellist tegevust pole ette nähtud juba torustike, pumplate ja reoveepuhastusjaama dimensioneerimisel ja käitamisel.

Omavolilise ÜVK kasutamise avastamine ja nõuetega tegelemine on nii OÜ Kohila Majale kui tarbijale ebameeldiv. Käesolevaga palume kõikidel, kes pole päris kindlad, kas nende ÜVK teenuse kasutamisega on ikka kõik korras, meiega ühendust võtta, et teenuse kasutus ausalt ja korrektselt vormistada. ÜVK-ga liitumine saab alguse vee-ettevõttelt liitumistingimuste taotlemisest ning lõpeb vee-ettevõtte poolt kaugloetava veearvesti paigaldamisega kinnistule (kogu kinnistul tarbitav vesi peab läbima veearvestit!) ning kahepoolse teenuse lepingu allkirjastamisega! Juhime ka tähelepanu, et vee-ettevõtte poolt saadetavatel arvetel kajastub vee ja kanaliteenuse tarbimine eraldi ridadena. Kui teate, et kasutate mõlemat teenust, kuid arvel vaid üks kulurida, võtke koheselt vee-ettevõttega ühendust. Omaalgatuse puhul on kindlasti ka tagajärjed leebemad. Kirjutage meile kohilamaja@kohilamaja.ee või helistage 5847 0685.

OÜ Kohila Maja meeskond