Introduction

OÜ Kohila Maja lõpetab kastmisvee tagasiarvestuse

OÜ Kohila Maja lõpetab kastmisvee tagasiarvestuse

Kohila valla vee-ettevõte OÜ Kohila Maja lõpetab järkjärgult kastmisvee koguste tagasiarvestuse. Senini on ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse kasutajatel olnud võimalus taotleda vee-ettevõttelt täiendava veearvesti paigaldamist kastmisvee arvestamiseks, mis lahutatakse ühiskanalisatsiooni suunatud reovee kogusest. Viimastel aastatel on sagenenud suvised põuaperioodid, mil intensiivistub puhastatud joogivee kasutamine muru ja taimede kastmiseks. Samuti on populaarsemaks/kättesaadavamaks muutunud eramajapidamistes basseinid, millede täitmine hoogustub samuti justnimelt kuumematel suvepäevadel. Ühisveevärgist kastmisvee kasutamise hüppeline tõus lühikesel perioodil on korduvalt ja aastast-aastasse ohtu seadnud vee-ettevõtte kohustuse tagada igal aja hetkel elanikele eluks vajaliku puhta joogivee kättesaadavuse ning tulekustutusvee olemasolu seadusega ettenähtud tingimusel. Intensiivsel kastmisperioodil on Kohila alevit, Masti, Pukamäe ja Urge küla veega varustavast Lepaluku veetöötlusjaamast vee võrkudesse pumpamine suurem kui puurkaevud vett veetöötlusjaama juurde pumbata suudavad. See omakorda viib veereservuaaride tühjenemiseni ning tagamata jääb ka Päästeametile tulekustutustöödeks vajalik veemaht nõutud survel. Ühtlasi võib halveneda klientideni jõudva vee kvaliteet, sest voolukiirus läbi filtrite suureneb ning vett ei jõuta puhastada vajalikul määral.

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus sätestab, et reovee ärajuhtimise ja puhastamise hinna arvestamise aluseks on tarbitud vee maht. Seadus lubab (kuid ei kohusta!) küll kohalikul omavalitsusel vastavate eeskirjadega ühiskanalisatsiooni juhitava vee koguse väljaselgitamist mõnevõrra reguleerida, kuid seegi erand peab olema põhjendatud. Kohila valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas kastmisvee maha arvestamise võimaldamist kanalisatsiooni kogusest kajastatud pole. Tulenevalt lühikese perioodi jooksul kastmisvee kasutamise rohkusest tingitud probleemidest lõpetatakse senised tagasiarvestused. Inimesed vajavad ka kuivemal perioodil joogiks ja olmetarbeks piisavas koguses vett ja kindlustunnet tulekustutusvee tagamise osas ning see on kaalukam, kui soov kasutada ühisveevärgi vett kastmiseks soodustingimustel.

Kohila Maja teenuspiirkondades on kokku 329 klienti, kelle majapidamises on lisaks üldarvestile paigaldatud kliendi soovil ka kastmisvee arvesti. Nendest 136 on kaugloetavad ja 193 mehaanilised arvestid. Uute mehaaniliste kastmisvee arvestite paigaldamise/aksepteerimise lõpetas vee-ettevõte juba 2021.aastal näitude õigel ajal mitteteatamise tõttu. Kaugloetavate kastmisvee arvestite paigaldamine lõpetati käesoleva aasta juunis.

Esmajärjekorras ehk alates 01.07.2023 lõpetatakse kastmisvee maha arvestamine kanalisatsiooni kogusest mehaaniliste arvestitega kinnistutel – nagu varasemalt märgitud, on mehaaniliste arvestite kastmisvee näitude teavitamine puudulik ning arvestid on ammu minetanud oma viieaastase taatlustähtaja. Juunikuu eest teavitatud näidud jäävad viimaseks.

Kaugloetavaid kastmisvee arvesteid on kinnistutele paigaldatud mitmest partiist, milledel on erinev taatlustähtaja lõpp. Kaugloetavate kastmisvee arvestite omanikke teavitatakse personaalselt täpsest kuupäevast, mil tagasiarvestus lõppeb. Hiliseim paigaldatud kaugloetavate kastmisvee arvestite taatlustähtaeg on 02.04.2027 ehk selle kuupäeva möödudes ei ole üheski OÜ Kohila Maja teeninduspiirkonnas võimalik puhastatud joogivett kastmisveena või basseinide täitmiseks soodustingimustel kasutada. Puhastatud joogivee kasutamine kastmiseks ei ole jätkusuutlik tegevus. Ühisveevärgist saab joogivee kvaliteediga vett, mis on võetud põhjaveekogumist. Põhjaveevaru on piiratud, see ei ole lõputu loodusvara ning seda ei tohi kasutada rohkem, kui on selle taastumismäär. Kastmisveena tuleb kasutada keskkonnasõbralikumaid lahendusi, näiteks sademevett, mille kogumiseks on võimalus kasutada eraldi mahuteid või ka puhastatud reovee mahuteid peale ühiskanalisatsiooniga liitumist.